บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
THAI COMPRESSED AND STEEL SCRAPS

ยอดการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กเดือนสิงหาหดตัว 13%

 

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เปิดเผย ยอดการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กรวมเดือนสิงหาคมหดตัว 13% yoy อยู่ที่ 1.4 ล้านตัน ขณะที่การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสะสม 8 เดือนแรกปีนี้ขยายตัว 16% yoy อยู่ที่ 13.2 ล้านตัน ส่วนยอดส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทั้งหมดเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 210,000 ตัน ขยายตัว 69% yoy ส่วนการส่งออก ยอดส่งออกสะสม 8 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 1.25 ตัน ขยายตัว 18% yoy

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 135,399 ตัน หดตัว 69% yoy โดยจำแนกเป็นการนำเข้า Billet และ Slab 33,380 ตัน และ 44,611 ตัน หดตัว 82% yoy และ 72% yoy ตามลำดับ

ขณะที่การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปสะสม 8 เดือนแรกปีนี้ขยายตัว 47% yoy แบ่งเป็นการนำเข้า Billet และ Slab 1,422,966 ตัน และ 926,774 ตัน ขยายตัว 34% yoy และ 48% yoy

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 1.1 ล้านตัน ขยายตัว 9% yoy โดยการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีดเย็นขยายตัว 32% และ 22% yoy ตามลำดับ อยู่ที่ 466,662 ตัน และ 125,507 ตัน ตามลำดับ ขณะที่การนำเข้าเหล็กแผ่นเคลือบ เหล็กเส้น และเหล็กลวด หดตัว 3% 16% และ 19% yoy ตามลำดับ อยู่ที่ 235,625 ตัน 52,678 ตัน และ 110,084 ตัน ตามลำดับ

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปสะสม 8 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 8.6 ล้านตัน ขยายตัว 9% yoy โดยการนำเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เหล็กเส้น เหล็กแผ่นหนา และเหล็กแผ่นรีดร้อน ขยายตัว 22% 10% 52% และ 39% yoy ตามลำดับ อยู่ที่ 79,836 ตัน 502,483 ตัน 356,753 ตัน และ 3,152,807 ตัน ตามลำดับ ขณะที่การนำเข้าเหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบ หดตัว 9% และ 2% yoy อยู่ที่ 782,452 ตัน และ 1,788,375 ตัน

การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 113,131 ตัน ขยายตัว 29 % yoy โดยการส่งออกเหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กแผ่นเคลือบขยายตัว 38% และ 102% yoy อยู่ที่ 15,458 ตัน และ 13,758 ตัน ขณะที่การส่งออกเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน และเหล็กเส้นหดตัว 21% และ 4% yoy อยู่ที่ 23,554 ตัน และ 13,852 ตัน ตามลำดับ

การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปสะสม 8 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 873,372 ตัน ขยายตัว 8% โดยการส่งออกเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เหล็กเส้น เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบขยายตัวทั้งหมด ขณะที่การส่งออกท่อเหล็กหดตัว

สำหรับการส่งออกเศษเหล็กเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 35,173 ตัน ขยายตัว 4% yoy ยอดการส่งออกเศษเหล็กสะสม 8 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 277,510 ตัน ขยายตัว 24% yoy โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ ตามลำดับ

 

ที่มา: กรมศุลกร และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

SHARE THIS NEWS

RECENT POST